Idea

Il SKJF vegn organisà mintga dus onns en ina citad svizra gronda u pitschna u en in auter lieu en noss pajais.

L'organisatur dal festival è l'Uniun svizra per la promoziun da chors d'uffants e da giuvenils (Uniun SKJF), realisà vegn il festival sco tal d'in comité d'organisaziun local-regiunal-naziunal.

L'Uniun SKJF promova ed enritgescha la cultura svizra da chors d'uffants e da giuvenils cun crear ina rait interchantunala ed interlinguistica tranter ils chors d'uffants e da giuvenils svizzers e cun realisar ulteriurs projects ed occurrenzas. L'uniun promova e sustegna persunas giuvnas en tut ils secturs.


  • Il festival promova la cultura svizra da chors d'uffants e da giuvenils cun inspiraziuns vicendaivlas, encuraschaments e barats tranter ils chors.
  • Il festival illustrescha la ritgezza musicala e la diversitad regiunala dals chors d'uffants e da giuvenils svizzers.
  • Il festival è ina plattafurma attractiva per represchentaziuns individualas dals chors che participeschan.
  • Il festival promova cumposiziuns per chors svizras. S'annunziar pon chors d'uffants e da giuvenils da tut las parts da la Svizra cun chantaduras e chantadurs tranter 10 e 25 onns.
  • Ils chors disponan d'in repertori da concert attractiv da
    15 – 30 minutas.
  • Mintga chor preschenta almain in'ovra d'in cumponist svizzer u ina chanzun populara svizra da sia regiun.
  • Ils chors che participeschan èn preschents durant l'entir festival.