Impressum/indicaziuns giuridicas

Impressum

Editur:
Festival svizzer per chors d'uffants e da giuvenils 2019 (SKJF19)
SKJF19, c/o Nives Nizic Liedtke, Rigistrasse 60, 6006 Lucerna

Fotografias
Mattias Nutt, Ingo Höhn, Loretta Daulte e Lukas Wehrli


Grafica
Mixer, Lucerna

Indicaziuns giuridicas

Cuntegns:


:


Proprietad intellectuala:
Ils cuntegns da questa pagina-web èn ev. protegids cun il dretg d'autur u autramain en il rom dals dretgs cunfinants commerzials. Tut ils dretgs èn resalvads. Mintga elavuraziun ulteriura u multiplicaziun basegna in consentiment en scrit dal SKJF19.

Indicaziuns giuridicas

Cuntegns:
Ils cuntegns da las paginas dal SKJF19 èn elavurads a moda fidada e conscienziusa. Nus na surpigliain però nagina responsabladad per l'actualitad, la cumplettadad, la correctadad u la qualitad da tut las infurmaziuns messas a disposiziun.

Colliaziuns:
Malgrà ina controlla dal cuntegn minuziusa na surpigliain nus nagina responsabladad per ils cuntegns da colliaziuns externas. Per il cuntegn da las paginas colliadas cun in link è responsabel sulettamain l'administratur respectiv.

Proprietad intellectuala:
Ils cuntegns da questa pagina-web èn ev. protegids cun il dretg d'autur u autramain en il rom dals dretgs cunfinants commerzials. Tut ils dretgs èn resalvads. Mintga elavuraziun ulteriura u multiplicaziun basegna in consentiment en scrit dal SKJF19.